Tìm kiếm tin tức

Đảng bộ huyện A Lưới qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về tổ chức cán bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05
Số lượt xem 299Ngày cập nhật 09/04/2020

05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, về “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (trích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tại mục 4.1.4. trang 131, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV). Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy A Lưới đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chuyên đề hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, thường xuyên của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Tập trung lãnh đạo việc xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với Kết luận 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Huyện ủy đã ban hành Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án về “vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện. Sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, ban, ngành cấp huyện cho phù hợp. Sắp xếp, sáp nhập đối với các thôn, tổ dân phố (Từ 134 thôn, tổ dân phố sáp nhập lại còn 97 thôn, tổ dân phố). Xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với những xã không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước (sáp nhập xã Hồng Quảng với xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm; xã Bắc Sơn với xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn; xã A Đớt với xã Hương Lâm thành xã Lâm Đớt). Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện (có 14 xã, thị trấn bố trí đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 07 xã  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 01 xã Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND). Tập trung kiện toàn, sắp xếp bổ sung cấp ủy, cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với lộ trình cụ thể từng năm đến năm 2021, đảm bảo tỷ lệ giảm tối thiểu là 10%. Ban Thường vụ đã chỉ đạo Cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính Phủ đảm bảo theo lộ trình đề ra: Khối Đảng, Đoàn thể đã tinh giản 05 đồng chí; Khối nhà nước tinh giản 33 đồng chí.

Đoàn đại biểu huyện A Lưới tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Công tác cán bộ được chỉ đạo rà soát, bổ sung đúng theo quy định; đã phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát bổ sung quy hoạch, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, gắn với đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch từ xã đến huyện được nâng lên cả về trình độ học vấn, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quan tâm, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tiến hành thường xuyên theo quy hoạch, kế hoạch cụ thể hằng năm; thực hiện tốt việc kết hợp giữa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài. Số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ... luôn được quan tâm, cụ thể trong nhiệm kỳ đã đào tạo lý luận chính trị: Sơ cấp: 50 đồng chí, Trung cấp: 221 đồng chí, Cao cấp: 17 đồng chí; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Đại học: 06 đồng chí, Sau đại học: 06 đồng chí; Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và chuyên viên: 364 đồng chí; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác trên 1.000 đồng chí.

Công tác luân chuyển cán bộ được triển khai tích cực; kịp thời tăng cường cán bộ lãnh đạo, chủ chốt cho một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu cán bộ, góp phần giúp các địa phương ổn định tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Đ/c Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lê Tiên Sáu trao Quyết định điều động cán bộ về xã Hồng Bắc

Chính sách cán bộ được chỉ đạo giải quyết kịp thời, chặt chẽ và thực hiện đúng theo phân cấp quản lý; cấp ủy đã ban hành Quy định một số chế độ chính sách đối với cán bộ; quan tâm chỉ đạo giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tổ chức gặp mặt chia tay, động viên kịp thời cán bộ được điều động, luân chuyển, nghỉ hưu.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được triển khai thực hiện; việc kiện toàn, sắp xếp, củng cố các TCCS đảng trực thuộc và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được cấp ủy đảng các cấp chú trọng. Thực hiện Hướng dẫn 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiện toàn, sắp xếp lại các TCCS đảng theo hướng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên nhằm xóa cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố, trạm y tế chưa có tổ chức đảng; sắp xếp các mô hình tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập 19/21 chi bộ cơ quan xã, thị trấn ở những nơi đủ điều kiện. Thực hiện Kết luận 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chuyển đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, tổ dân phố hoặc nơi cần thiết về cán bộ nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa đảng viên, cán bộ, công chức xã, thị trấn với đảng viên thôn, tổ dân phố, góp phần củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đ/c Đoàn Thị Thanh Huyền - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 18 (mở rộng)

Việc tổ chức sinh hoạt đảng được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc; theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW nay là Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc sinh hoạt chuyên đề được đa số tổ chức đảng quan tâm, triển khai có hiệu quả, đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, dân chủ trong đảng được phát huy.

Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực; chỉ tiêu kết nạp đảng viên được đưa vào Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp; việc xem xét kết nạp người vào Đảng luôn được coi trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng quy định; các cấp ủy đảng đã quan tâm phát triển đảng viên là sinh viên, đảng viên là người dân tộc thiểu số, tôn giáo (trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 928 đảng viên mới; trong đó số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên 510, chiếm 60%; nữ 528, chiếm 62%; dân tộc thiểu số 616, chiếm 72%; trí thức 446, chiếm 52,2; đảng viên có trình độ THPT 810, chiếm 95%).

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ đã ban hành Kế hoạch số 103-KH/HU, ngày 31/5/2019 nhằm chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, không đảm bảo chất lượng, kịp thời rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; bước đầu đã chỉ đạo rà soát, sàng lọc đối với những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước; những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp (trong nhiệm kỳ đã khai trừ ra khỏi đảng 12 trường hợp).

Đ/c Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng; cấp ủy đã bám sát văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương của Tỉnh ủy; công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác phát triển đảng, nhân sự đại hội Đảng các cấp, nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhân sự quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử được thực hiện chặt chẽ; việc quản lý đảng viên ra nước ngoài đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề hằng năm; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và đảng viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề hằng năm; đã có 90% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện ký cam kết thực hiện. Đã xuất hiện nhiều mô hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp vào các Quỹ vì người nghèo, khuyến học, mái ấm công đoàn, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện; phong trào “hiến đất để làm đường”, “thắp sáng đường quê”, bê tông hóa đường xóm... được triển khai thực hiện khá hiệu quả...

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư HUyện ủy triển khai Chuyên dề năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05

Tuy nhiên, công tác lãnh, chỉ đạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá. Công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan về công tác tổ chức xây dựng Đảng chưa chặt chẽ. Việc quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ một số cấp ủy triển khai còn lúng túng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ còn chậm so với kế hoạch. Một số khâu trong công tác cán bộ triển khai thực hiện chưa đảm bảo quy trình. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề hằng năm chưa như mong muốn, các mô hình chưa cụ thể thiết thực, tính lan tỏa chưa cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra; đặc biệt là Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị xác định đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2030 trở thành một trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu…, trên cơ sở xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Để góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh đạt được những mục tiêu đó, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện A Lưới cần tập trung thực hiện một số giải pháp về tổ chức cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề hằng năm với những nội dung trọng tâm sau đây:

Các đại biểu không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một là, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và thuyết phục quần chúng thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư tưởng. Đổi mới công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ba là, tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

Bốn là, thực hiện tốt việc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Năm là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề hằng năm thật cụ thể, thiết thực; các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch khắc phục sửa chữa sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Chú trọng quan tâm phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”,  tinh tưởng rằng Đảng bộ, nhân dân huyện A Lưới cùng với toàn tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 506.118
Truy cập hiện tại 224