Tìm kiếm tin tức

Mỗi cán bộ, đảng viên huyện A Lưới cần có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Số lượt xem 200Ngày cập nhật 10/04/2020

A Lưới là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng ở khu phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, với gần 85 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là điều kiện để các thế lực thủ địch lợi dụng chống phá; nhất là lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số thiếu am hiểu, nhẹ dạ, cả tin ở vùng sâu, vùng xa, tham gia các hoạt động động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật và các loại tội phạm xuyên biên giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới. Trước tình hình đó, hàng năm Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh và đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.

Đ/c Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại Hội nghị Huyện ủy (mở rộng) tháng 3/2019

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35); thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu kế hoạch tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2019 để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BCĐTW, ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và tương đương; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1249-QĐ/HU thành lập Ban Chỉ đạo huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 huyện); Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập tổ Thư ký giúp việc; xây dựng Quy chế hoạt động và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35.

 Đ/c Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực T26 Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác

đã đến thăm và làm việc với Thường trực Huyện ủy về triển khai Nghị quyết 35

Trước sự phát triển bùng nổ của các trang mạng xã hội trên internet, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và công cuộc đổi mới của nước ta; huyện đã chỉ đạo quyết định thành lập Trang thông tin điện tử Huyện ủy và Trang thông tin điện tử UBND huyện; chỉ đạo xây dựng các nhóm zalo, trang facebook tuyên truyền, đấu tranh, phản bác công khai thu hút nhiều người tham gia; trong đó đã viết và chia sẻ các bài viết vạch trần các mưu đồ, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các thông tin sai sự thật chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng; chỉ đạo phát động trong toàn lực lượng của huyện cùng với các lực lượng trong tỉnh gỡ bỏ các trang mạng xã hội có thông tin, hình ảnh xấu độc liên quan đến tập thể, cá nhân lãnh đạo huyện; góp phần làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; bên cạnh đó, huyện đã cử người tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác, các biện pháp kỹ thuật gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ do Tỉnh ủy tổ chức. Thường xuyên báo cáo thông tin về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử xấu, truyền đạo trái pháp luật xảy ra trên địa bàn; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc xảy ra trên địa bàn huyện.

 

Đoàn vụ trưởng Nguyễn Huy Ngọc thăm khu du lịch A Nor

Trong thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức; các tà đạo nhất là tà đạo Đức chúa trời mẹ vẫn chưa được giải quyết triệt để, một số vụ việc khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến đất đai của các thủy điện trên địa bàn huyện chưa được giải quyết dứt điểm; đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới... Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khả năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn hạn chế, công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thiếu đồng bộ, chưa huy động được đông đảo các lực lượng tham gia; nội dung chưa đa dạng, phong phú, thiếu sắc bén, thuyết phục.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị chủ lực trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của huyện; thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao.

 

Phát huy tốt vai trò trách nhiệm và sự chủ động của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35 huyện, các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trang thông tin điện tử Huyện ủy và UBND huyện chủ động mở chuyên mục nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động chống phá của các đối tượng, để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các tà đạo trái phép... Kiểm soát, nắm bắt và xử lý tốt thông tin trang mạng xã hội trên Internet; phát huy vai trò của báo chí truyền thông, mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện vững mạnh.

 

Chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung triển khai xây dựng các chương trình, nghị quyết của địa phương, đơn vị; phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; góp phần làm phong phú và sâu sắc hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới.

Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận; triển khai có hiệu quả Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận, chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa (XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức lý luận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ Báo cáo viên và Giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm; mỗi đảng viên đều phải có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 505.947
Truy cập hiện tại 212