Tìm kiếm tin tức
Xây dựng Đảng
Như chúng ta đã biết, A Lưới là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích tự nhiên 1.229 km2; toàn huyện có 21 xã, thị trấn, đến cuối năm 2019 còn lại 17 xã và 01 thị trấn (do sáp nhập xã theo Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ), dân số toàn huyện hơn 51.000 người, với 13.000 hộ, toàn huyện có 05 dân tộc chính: Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy, Pa Kô, Kinh và một số dân tộc khác.
A Lưới là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng ở khu phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, với gần 85 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là điều kiện để các thế lực thủ địch lợi dụng chống phá; nhất là lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số thiếu am hiểu, nhẹ dạ, cả tin ở vùng sâu, vùng xa, tham gia các hoạt động động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật và các loại tội phạm xuyên biên giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới. Trước tình hình đó, hàng năm Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh và đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.
05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, về “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (trích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tại mục 4.1.4. trang 131, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV). Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy A Lưới đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chuyên đề hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, thường xuyên của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận số 71-KL/TW về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.    
Như một định mệnh giữa đất trời và lịch sử đã khéo sắp đặt sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với sự khởi đầu mùa Xuân của dân tộc. Có lẽ đó là một sự tình cờ nhưng sự tình cờ ấy đã đem lại một niềm tự hào thiêng liêng của đất nước, con người Việt Nam. Đó là, kể từ Ngày 03/02/1930 “Đảng với mùa xuân, Mùa xuân với Đảng”, đã trở thành một cặp song hành mãi mãi cùng không gian, thời gian và tấm lòng, tình cảm mến yêu, trân trọng, cảm phục của mỗi một người con đất Việt đối với Đảng. Và cũng từ mùa Xuân Canh Ngọ năm 1930, hàng năm cứ vào độ xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại rạo rực chào đón, kỷ niệm Ngày ra đời của Đảng, đội tiên phong chính trị của giai cấp, dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp.
1. Sáng ngày 14/10/2019, tại Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước đã diễn ra một sự kiện hệ trọng với hơn 500 đại biểu tham dự, đó là Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949). 
Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35) được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 22/10/2018, thêm minh chứng đanh thép về xác định nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” đã được nêu tại Điều 4, Hiến pháp nước ta năm 2013. Trước đó rất lâu, từ Đường cách mệnh do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương tháng 10/1930 thông qua cho đến nay, Đảng ta đều khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của mình.
Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu văn phòng cấp ủy các cấp cần chủ động tham mưu, tham gia chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 15/7/2019, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XI. Trang thông tin điện tử Huyện ủy xin trân trọng giới thiệu Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy tại kỳ họp.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 429.995
Truy cập hiện tại 80