Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn nghiệp vụ
   
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Kính gửi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy: Biểu mẫu kiểm điểm năm 2018 (file đính kèm).
Ngày 03/4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 338.988
Truy cập hiện tại 10